Donizetti, Gaetano

Donizetti, Gaetano prodává

Donizetti, Gaetano vyrábí