Zpracování osobních údajů

Souhlas s marketingovým účelem zpracování osobních údajů

 

Uživatel souhlasí, že ho může provozovatel kontaktovat za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním obchodních sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@artikul.cz.

Za tímto účelem zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu kontaktních informací - jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon za výše uvedeným účelem zasílání marketingových sdělení o produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob e-mailem, telefonicky nebo poštou.

Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu: gdpr@artikul.cz.

 

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

 

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu -  jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely: 

  • (i) plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
  • (ii) zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
  • (iii) plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
  • (iv) plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
  • (v) k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

 

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat:

 

  • (i) přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
  • (ii) výmaz a/nebo přenositelnost,
  • (iii) právu vznést námitku proti zpracování,

 

to vše na e-mail provozovatele gdpr@artikul.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679.

Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.