Podmínky používání

1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu artikul.cz pro Obchodníky, dále také jen „Obchodní podmínky“ vydává společnost eDmarketplace s.r.o. se sídlem Novoveská 1262/95, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00,  IČ 02580381, DIČ CZ02580381, jako Provozovatel portálu artikul.cz, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, užívající portál artikul.cz k nabízení informací o zboží.

2 . Vymezení pojmů

2.1.   Provozovatel –  eDmarketplace s.r.o. se sídlem Novoveská 1262/95, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00,  IČ 02580381, DIČ CZ02580381.

2.2.   Obchodník  – firma, která se na artikul.cz zaregistrovala a je vždy pouze podnikatel ve smyslu §420 občanského zákoníku

2.3.   Uživatel – návštěvník portálu artikul.cz.

3. Registrace Obchodníka

3.1.   Na portále se mohou registrovat pouze Obchodníci, kteří splňují následující podmínky:

3.1.1.  Jsou podnikateli ve smyslu §420 občanského zákoníku, tj. právnickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími dle platné legislativy ČR.

3.1.2.   Obchodník je schopen a ochoten pravidelně aktualizovat data a informace o své firmě na portálu artikul.cz.

3.1.4.  Obchodník pravidelně dodává aktualizované informace o datovém souboru XML v požadovaném formátu, který je nepřetržitě k dispozici pro on-line automatické zpracování Provozovatelem.

3.1.5.   Obchodník může na portálu artikul.cz registrovat neomezené množství e-shopů.

3.1.6.  Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Obchodníkem vzniká registrací Obchodníka na webových stránkách Provozovatele, kde Obchodník vyplní a uvede své registrační údaje, odsouhlasí a potvrdí po přečtení kliknutím tyto Obchodná podmínky.

4. Datový soubor XML

4.1.  Zboží obsažené v XML datovém feedu musí být dostupné na stránkách Obchodníka.

4.2.  Informace obsažené v XML datovém souboru musí být pravdivé.

4.3.  Cena zboží XML formátu musí být uvedená v Kč a musí být pro Uživatele koncová – včetně DPH, veškerých autorských poplatků, poplatků recyklačních aj.  Do konečné ceny nemusí být zahrnuta cena za dopravu a balení.

4.4.   Zboží obsažené v XML datovém souboru musí být v souladu s legislativou České republiky.

4.5.   Informace o zboží, jeho dostupnosti apod. musí být uvedeny pravdivě.

4.6.   Technická specifikace XML datových feedu je uvedena v článku XML specifikace.

4.7.  Poskytnutím XML datového feedu Obchodník souhlasí s uveřejněním popisů a obrázků z XML datového feedu Obchodníka na www stránkách Provozovatele včetně sociálních sítí a na jiných reklamních médiích Provozovatele.

5. Práva a povinnosti Obchodníka

5.1.   Na základě registrace na portále artikul.cz, má Obchodník i Uživatel právo spravovat své údaje v rámci uživatelského profilu.

5.2.   Obchodník i Uživatel má povinnost poskytovat pravdivé údaje, údaje dle skutečnosti aktualizovat.

5.3.  Logo může vložit Obchodník ve formátu a rozlišení stanoveném podmínkami Provozovatele. Obchodník odpovídá za soulad uveřejnění loga na portálu artikul.cz s právními předpisy.

5.4.   Fotografie může vložit Obchodník ve formátu a rozlišení stanoveném podmínkami Provozovatele. Obchodník nese plnou odpovědnost za to, že zveřejněné údaje nebo fotografie nepoškozují práva nebo oprávněné nároky třetích osob.  V případě porušení obecně závazných předpisů v souvislosti se zveřejněním údajů nebo fotografií odpovídá Obchodník za vzniklou škodu.

5.5. Obchodník má právo kdykoliv ukončit předávání informací prostřednictvím XML datového feedu bez předchozího informování Provozovatele. Ukončením odesílání XML datového feedu není ukončen smluvní vztah mezi Obchodníkem a Provozovatelem.

5.6.   Obchodník se zavazuje dodržovat všechny zákony, pravidla a ostatní předpisy, které se vztahují na obsah reklamního sdělení.

5.7    Obchodník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem bannerového prostoru či popisků zboží, které můžou být k dispozici nebo publikovány v systému.

5.8.  Obchodník bere na vědomí, že si Provozovatel vyhrazuje právo na přerušení služeb v souvislosti s libovolným reklamním prostorem v případě, že dojde ke zpoždění jeho platby, nedostatku finančních prostředků na účtu, nevhodné reklamě, a to až do doby, kdy bude celá záležitost vyřešena ke spokojenosti Provozovatele.

5.9. Obchodník je povinen platit Provozovateli poplatky a ceny dle ceníku služeb Provozovatele, který je umístěn na adrese https://partneri.artikul.cz/cenik. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit ceník služeb a poplatků avšak vždy nejméně 15 dnů předem dnem účinnosti změny.

6. Práva a povinnosti Provozovatele

6.1.   Provozovatel je povinen při nakládání s osobními údaje dodržovat obecně závazné předpisy.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení je každý Uživatel oprávněn kdykoliv odvolat.

6.3.   Provozovatel má povinnost poskytnout Obchodníkovi i Uživateli možnost odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení.

6.4.   Provozovatel má povinnost umožnit Obchodníkovi i Uživateli přístup do administrační části portálu artikul.cz.

6.5.   Provozovatel má právo zablokovat Obchodníka i Uživatele a ukončit poskytování služeb v případě porušení Obchodních podmínek Artikul system s.r.o. nebo obecně závazných předpisů, zejména pak v případě, kdy:

6.5.1.   Nabízí-li Obchodník zboží nebo služby, které jsou v rozporu s právními předpisy České republiky.

6.5.2.   Uváděním nepravdivých údajů o své firmě/osobě v profilu Obchodníka/Uživatele.

6.5.3.   Neprováděním aktualizací o své firmě/osobě v profilu Obchodníka/Uživatele.

6.5.4.  Porušením pravidel recenzí  eDmarketplace s.r.o., především zasahováním do obsahu recenzí a ovlivňováním Uživatelů za účelem ovlivnění výsledku recenzí.

6.6.   Provozovatele nenese odpovědnost za zobrazení zboží Obchodníka v případě, že XML datový feed nesplní podmínky XML datového feedu dle článku 4. těchto Obchodních podmínek.  Provozovatel dále neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat uložených na portále artikul.cz.

6.7.  Provozovatel je oprávněn vést databázi Obchodníků, obsahující jejich identifikační a kontaktní údaje, recenzí udělených Uživateli Obchodníkům, a tyto zobrazovat na portále artikul.cz i po ukončení exportu XML datových feedu Obchodníkem nebo po ukončení smluvního vztahu s Obchodníkem z jakéhokoliv důvodu. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

6.8.   Provozovatel je oprávněn informace, uložené Obchodníkem, poskytnout pro zobrazování na dalších partnerských webech mimo portál artikul.cz, zejména za účelem propagace, vytváření statistik, analýz a online nakupování. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

7. Finanční podmínky používání portálu

7.1  Obchodník je povinen platit Provozovateli poplatky a ceny dle ceníku služeb Provozovatele, který je umístěn na adrese https://partneri.artikul.cz/cenik a to v době splatnosti, jak je uvedeno v ceníku. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit ceník služeb a poplatků avšak vždy nejméně 15 dnů předem dnem účinnosti změny.

8. Recenze

8.1.    Vymezení pojmů

8.1.1.   Recenze – slovní hodnocení a hodnocení pomocí hvězdiček v detailu Obchodníka.

8.2.    Pravidla recenzí

8.2.1.   Provozovatel umožňuje Uživateli vkládání recenzí k jednotlivým Obchodníkům.

8.2.2.   Uživatelé vkládají recenze zcela samostatně na základě své vlastní zkušenosti.

8.2.4.   Obchodníci mají právo na recenze reagovat.

8.2.5.   Obchodníci nesmí vytvářet recenze svým, spřáteleným nebo konkurenčním Obchodníkům.

8.2.6.   Provozovatel má právo vulgární nebo hanlivé recenze vymazat.

8.2.7.   Provozovatel nenese odpovědnost za obsah recenzí.

8.2.8.  Obchodník i Uživatel mohou Provozovatele upozornit na recenze, které jsou v rozporu s legislativou ČR a Obchodními podmínkami Artikul system s.r.o. prostřednictvím e-mailu info@artikul.cz .V e-mailu je nutné recenzi identifikovat.

8.2.9.   Provozovatel není povinen posuzovat nepravdivosti a protiprávnosti recenzí.

8.2.10. Provozovatel má právo recenze mazat

9. Závěrečná ustanovení

9.1.  Ostatní práva a povinnosti těmito Obchodními podmínkami neupravenými se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 480/2004, o některých službách informačních společností.

9.2.   Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7. 2019