Podmínky používání

 Všeobecné obchodní podmínky portálu artikul.cz

Artikul system s.r.o., Dobrá 240, 739 51, IČ: 02580381, DIČ: CZ02580381, firma zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58153.

 

1.       Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu artrikul.cz pro Obchodníky, dále také jen „Obchodní podmínky“ vydává společnost Artikul system s.r.o. se sídlem Dobrá 240, 739 51, IČ 02580381, DIČ CZ02580381, jako Provozovatel portálu artikul.cz, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, užívající portál artikul.cz k registraci firmy a nabízení informací o zboží.

 

2.       Vymezení pojmů

2.1.    Provozovatel – Artikul system s.r.o. se sídlem Dobrá 240, 739 51, IČ 02580381.

2.2.    Obchodník (Firma, E-shop) – firma, která se na artikul.cz zaregistrovala v katalogu firem/zboží a je vždy pouze podnikatel ve smyslu §420 občanského zákoníku

2.3.    Uživatel – návštěvník portálu artikul.cz.

 

3.       Registrace Obchodníka

3.1.    Na artikul.cz se mohou registrovat pouze Obchodníci, kteří splňují následující podmínky:

3.1.1.Jsou podnikateli ve smyslu §420 občanského zákoníku, tj. právnickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími dle platné legislativy ČR.

3.1.2.Obchodník je schopen a ochoten pravidelně aktualizovat data a informace o své firmě na portálu artikul.cz.

3.1.3.Obchodník má aktivní www stránky, na kterých Uživatelům nabízí zboží ke koupi.

3.1.4.Obchodník pravidelně dodává aktualizované informace o datovém souboru XML v požadovaném formátu, který je nepřetržitě k dispozici pro on-line automatické zpracování Provozovatelem.

3.1.5.Obchodník může na portálu artikul.cz registrovat neomezené množství e-shopů.

3.1.6.Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Obchodníkem vzniká registrací Obchodníka na webových stránkách Provozovatele, kde Obchodník vyplní a uvede své registrační údaje, odsouhlasí a potvrdí po přečtení kliknutím tyto Obchodná podmínky.

3.1.7.Za zobrazení Obchodníka v katalogu zboží se Obchodník zavazuje platit Provozovateli odměnu dle aktuálního ceníku Provozovatele, platné v době objednání služby.

 

4.       Datový soubor XML – základní podmínky -  pro Obchodníka

4.1.    Zboží obsažené v XML datovém feedu musí být dostupné na stránkách Obchodníka.

4.2.    Informace obsažené v XML datovém souboru musí být pravdivé.

4.3.    Cena zboží XML formátu musí být uvedená v Kč a musí být pro Uživatele koncová – včetně DPH, veškerých autorských poplatků, poplatků recyklačních aj.  Do konečné ceny nemusí být zahrnuta cena za dopravu a balení.

4.4.    Zboží obsažené v XML datovém souboru musí být v souladu s legislativou České republiky.

4.5.    Informace o zboží, jeho dostupnosti apod. musí být uvedeny pravdivě.

4.6.    Technická specifikace XML datových feedu je uvedena v článku XML specifikace.

4.7.    Poskytnutím XML datového feedu Obchodník souhlasí s uveřejněním popisů a obrázků z XML datového feedu Obchodníka na www stránkách Provozovatele včetně sociálních sítí a na jiných reklamních médiích Provozovatele.

 

5.       Práva a povinnosti Obchodníka

5.1.    Na základě registrace na portále artikul.cz, má Obchodník i Uživatel právo spravovat své údaje v rámci uživatelského profilu.

5.2.    Obchodník i Uživatel má povinnost poskytovat pravdivé údaje, údaje dle skutečnosti aktualizovat.

5.3.    Logo může vložit Obchodník ve formátu a rozlišení stanoveném podmínkami Provozovatele. Obchodník odpovídá za soulad uveřejnění loga na portálu artikl.cz s právními předpisy.

5.4.    Fotografie může vložit Obchodník ve formátu a rozlišení stanoveném podmínkami Provozovatele. Obchodník nese plnou odpovědnost za to, že zveřejněné údaje nebo fotografie nepoškozují práva nebo oprávněné nároky třetích osob.  V případě porušení obecně závazných předpisů v souvislosti se zveřejněním údajů nebo fotografií odpovídá Obchodník za vzniklou škodu. 

5.5.    Obchodník má právo kdykoliv ukončit předávání informací prostřednictvím XML datového feedu bez předchozího informování Provozovatele. Ukončením odesílání XML datového feedu není ukončen smluvní vztah mezi Obchodníkem a Provozovatelem.

5.6.    Obchodník se zavazuje dodržovat všechny zákony, pravidla a ostatní předpisy, které se vztahují na obsah reklamního sdělení.

5.7     Obchodník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem bannerového prostoru či popisků zboží, které můžou být k dispozici nebo publikovány v systému.

5.8.   Obchodník bere na vědomí, že si Provozovatel vyhrazuje právo na přerušení služeb v souvislosti s libovolným reklamním prostorem v případě, že dojde ke zpoždění jeho platby, nedostatku finančních prostředků na účtu, nevhodné reklamě, a to až do doby, kdy bude celá záležitost vyřešena ke spokojenosti Provozovatele. 

 

6.       Práva a povinnosti Provozovatele

6.1.    Provozovatel zachází s osobními daty Obchodníků i Uživatelů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6.2.    Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy Obchodníků i Uživatelů, získané v souvislostí s registrací Obchodníka, Uživatele. Na tyto e-mailové adresy je Provozovatel oprávněn zasílat obchodní sdělení, týkající se vlastních služeb, zejména newslettery.

6.3.    Provozovatel má povinnost poskytnout Obchodníkovi i Uživateli možnost odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení.

6.4.    Provozovatel má povinnost umožnit Obchodníkovi i Uživateli přístup do administrační části portálu artikul.cz.

6.5.    Provozovatel má právo zablokovat Obchodníka i Uživatele a ukončit poskytování služeb v případě porušení Obchodních podmínek Artikul system s.r.o. nebo obecně závazných předpisů, zejména pak v případě, kdy:

6.5.1. Nabízí-li Obchodník zboží nebo služby, které jsou v rozporu s právními předpisy České republiky.

6.5.2.Uváděním nepravdivých údajů o své firmě/osobě v profilu Obchodníka/Uživatele.

6.5.3.Neprováděním aktualizací o své firmě/osobě v profilu Obchodníka/Uživatele.

6.5.4.Porušením pravidel recenzí Artikul system s.r.o., především zasahováním do obsahu recenzí a ovlivňováním Uživatelů za účelem ovlivnění výsledku recenzí.

6.6.    Provozovatele nenese odpovědnost za zobrazení zboží Obchodníka v případě, že XML datový feed nesplní podmínky XML datového feedu dle článku 4. těchto Obchodních podmínek.  Provozovatel dále neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat uložených na portále artikul.cz.

6.7.    Provozovatel je oprávněn vést databázi Obchodníků, obsahující jejich identifikační a kontaktní údaje, recenzí udělených Uživateli Obchodníkům, a tyto zobrazovat na portále artikul.cz i po ukončení exportu XML datových feedu Obchodníkem nebo po ukončení smluvního vztahu s Obchodníkem z jakéhokoliv důvodu. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

6.8.    Provozovatel je oprávněn informace, uložené Obchodníkem, poskytnout pro zobrazování na dalších partnerských webech mimo portál artikul.cz, zejména za účelem propagace, vytváření statistik, analýz a online nakupování. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

 

7.       Finanční podmínky používání portálu atikul.cz

7.1.    Registrace Obchodníka a zveřejnění jeho uživatelského profilu včetně loga, fotografií, popisu činnosti atd. je poskytována zdarma.

7.2.    Provozovatel má odměnu za jednotlivé služby. Ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem platným v době objednání služby.

7.3.    Provozovatel zašle Obchodníkovi na základě objednávky služby elektronickou fakturu.  V profilu na artikul.cz je Obchodníkovi umožněn přístup do přehledu objednávek a faktur.

 

8.       Recenze

8.1.    Vymezení pojmů

8.1.1. Recenze – slovní hodnocení a hodnocení pomocí hvězdiček v detailu Obchodníka.

8.2.    Pravidla recenzí

8.2.1.Provozovatel umožňuje Uživateli vkládání recenzí k jednotlivým Obchodníkům.

8.2.2.Uživatelé vkládají recenze zcela samostatně na základě své vlastní zkušenosti.

8.2.3.Pro kontrolu a potvrzení musí Uživatel potvrdit vytvoření recenze kliknutím na odkaz v mailu, který mu bude zaslán Provozovatelem.

8.2.4.Obchodníci mají právo na recenze reagovat.

8.2.5.Obchodníci nesmí vytvářet recenze svým, spřáteleným nebo konkurenčním Obchodníkům.

8.2.6.Provozovatel má právo vulgární nebo hanlivé recenze vymazat.

8.2.7.Provozovatel nenese odpovědnost za obsah recenzí.

8.2.8.Obchodník i Uživatel mohou Provozovatele upozornit na recenze, které jsou v rozporu s legislativou ČR a Obchodními podmínkami Artikul system s.r.o. prostřednictvím e-mailu obchod@artikulsystem.cz. V mailu je nutné recenzi identifikovat.

8.2.9.Provozovatel není povinen posuzovat nepravdivosti a protiprávnosti recenzí.

8.2.10.   Provozovatel má právo recenze mazat.

 

9.       Soutěžní podmínky

9.1.    Úvodní ustanovení soutěžních podmínek
Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě probíhají soutěže provozované na serveru www.artikul.cz.

9.2.    Definice použitý pojmů

9.2.1.Pořadatelem je společnost Artikul System s.r.o., IČ: 02580381 se sídlem č.p. 240, 739 51 Dobrá, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 58153 (dále jen "Pořadatel").

9.2.2.Serverem Pořadatele je webový server artikul.cz.

9.2.3.Soutěžícím je osoba, která se na serveru Pořadatele zúčastní Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

9.2.4.Výhercem soutěže je Uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázku, anebo se přiblížil nejblíže svým odhadem v Soutěži a splnil podmínky dané soutěže, přičemž výherní podmínky jsou vždy stanoveny ve vyhlášení dané konkrétní soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení Soutěže.

9.2.5.Vyhlášení soutěže je oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném médiu, a řídí se podle těchto Soutěžních podmínek.

9.2.6.Za Začátek Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný při vyhlášení Soutěže jako datum začátku Soutěže.

9.2.7.Za Konec Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný jako datum ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

9.3.    Obecná pravidla

9.3.1.Soutěží pořádaných Pořadatelem se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

9.3.2.Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

9.3.3.Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

9.3.4.Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serverech Pořadatele, nebo uvedením data Začátku soutěže.

9.3.5.Soutěžící se do Soutěže může zapojit splněním podmínek určité vyhlášené soutěže, nejčastěji svým hlasováním, nebo zodpovězením soutěžní otázky po registraci a přihlášení na stránky Pořadatele.

9.3.6.Výhra je u jednotlivých soutěží předávána Pořadatelem nejpozději do 60 dnů od určení Výherce, a to buď osobním převzetím nebo zaslání elektronickou poštou – e-mailem nebo poštou na korespondenční adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

9.3.7.Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou.

9.3.8.Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

9.3.9.Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

9.3.10.   Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem prostřednictvím elektronické adresy, kterou uvedl Soutěžící na Serveru Pořadatele.

 

10.   Závěrečná ustanovení

10.1.Ostatní práva a povinnosti těmito Obchodními podmínkami neupravenými se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 480/2004, o některých službách informačních společností.

10.2.Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13.10.2015.